Právna doložka

Osobné údaje

Všetky osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR.

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane, okrem zmluvných prepravcov, ktorým sú poskytnuté

informácie len v rozsahu potrebnom k bezproblémovému doručeniu zásielok.

Údaje o nákupoch a správaní sa zákazníkov budú použité len pre zákonné potreby prevádzkovateľa webstránky.

Zodpovednosť

Spoločnosť ADCOMART s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti

preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť

aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť ADCOMART s.r.o.  si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť

produkty a služby popísané na svojích stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť ADCOMART s.r.o.  nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo

iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok,

vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Spoločnosť ADCOMART s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a

záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané,

pokiaľ je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené.

Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti ADCOMART s.r.o. nie je možné interpretovať ako

prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel.

Copyright

Táto webstránka je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály sú

majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto webstránky (najmä texty, obrázky, popisy, rozdelenie kategórií, všeobecné obchodné

podmienky ani ďalšie časti), v celku ani v častiach, nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez

výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť

chránené ďalšími právami dotknutých osôb.

Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami

príslušných vlastníkov.