Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ADCOMART s.r.o. so sídlom Na vyhliadke 38, 841 07 Bratislava, IČO: 47376384, IČ DPH: SK2023912957, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vložka č. 91716/B (ďalej len ako prevádzkovateľ), ktorá poskytuje služby na portáli www.proseniorshop.sme.sk, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch a návštevníkoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše údaje. Údaje o vás chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.proseniorshop.sme.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa pre potreby uzatvorenia kúpnej zmluvy a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Namietať spracovanie osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomnou formou, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@prosenior.sk.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, prevádzkovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.

Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä partnerská kuriérska spoločnosti, v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru určená iná kuriérska spoločnosť, ktorej názov a sídlo nie je možné dopredu určiť.

Prevádzkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníka v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

Získané osobné údaje nezverejňujeme.

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Osobné údaje zákazníkov budú sprístupnené iba pracovníkom prevádzkovateľa, za účelom vybavenia objednávky. Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. 

Zmluvné strany (ADCOMART s.r.o. a objednávateľ) sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

Meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto doručenia objednávky, e-mail a telefónne číslo.

Objednávateľ  odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu prevádzkovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu 3 rokov.

Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.